Strona główna O nas Dodaj ogłoszenie Regulamin Linki Kontakt

Regulamin

1. Zamieszczenie Ogłoszenia w Serwisie jest bezpłatne.

2. Użytkownik Serwisu dokonuje wprowadzenia Ogłoszenia we własnym zakresie. Zarządzający Serwisem nie ponosi odpowiedzialności za treść Ogłoszeń.

3. Zarządzający Serwisem nie ponosi odpowiedzialności za szkody będące następstwem zaistniałych przeszkód technicznych w korzystaniu z Serwisu przez Użytkownika Serwisu jak też przez osoby trzecie. Pod pojęciem przeszkody techniczne w korzystaniu, o którym mowa, rozumie się: każdego rodzaju przeszkody techniczne uniemożliwiające Użytkownikom Serwisu albo osobom trzecim korzystanie z sieci internetowej, w tym z Serwisu, każdego rodzaju przeszkody techniczne związane z funkcjonowaniem Serwisu i z internetową emisją Ogłoszeń.

4. Zarządzający Serwisem nie ponosi odpowiedzialności za wady w Ogłoszeniu wynikające z winy Użytkownika Serwisu lub osób trzecich. W przypadku wadliwości Ogłoszenia, Użytkownikowi Serwisu nie przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych za jakiekolwiek straty – szkody, w tym związane z przeszkodami technicznymi w korzystaniu opisanymi w ust. 3.

5. Zarządzający Serwisem jest upoważniony do usunięcia Ogłoszeń zawierających odesłania (linki) albo treści, niedozwolone przez odpowiednie przepisy prawa polskiego i międzynarodowego.

6. Zarządzający Serwisem zastrzega sobie prawo do zmian technicznych w funkcjonowaniu Serwisu bez uprzedniego poinformowania bądź konieczności uzyskania zgody Użytkownika Serwisu.

7. Zabrania się kopiowania danych z Serwisu poprzez zautomatyzowane narzędzia informatyczne.

8. Zabrania się działań umyślnie ukierunkowanych na obciążenie Serwisu.

9. Wszystkie Ogłoszenia umieszczone przez Użytkowników Serwisu, które nie będą zgodne z tematyką Serwisu lub Regulaminem zostaną usunięte przez Administratora Serwisu.

10. Zgłoszenie Ogłoszenia w Serwisie równoznaczne jest z akceptacją regulaminu.

11. Zarządzającym jest European Projects Group Sp. z o.o., z siedziba w Gdańsku przy ul. Parterowa 1D, 80-299 Gdańsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000323980, NIP 9571013615, REGON 220739976, posiadająca kapitał zakładowy 87.500 złotych.

12. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.